سرفصل های آموزشی

​دوره Fundation - ISTQB

 

فصل اول : اصول تست

فصل دوم : تست در طول چرخه زندگی نرم افزار

فصل سوم : تکنیک های استاتیک

فصل چهارم : تکنیک های طراحی تست

فصل پنجم : مدیریت تست

فصل ششم : ابزارهای پشتیبانی برای تست